Có 1 kết quả:

ẩn quân tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người hiền ở ẩn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có đức mà ở ẩn. Như Ẩn sĩ.

Một số bài thơ có sử dụng