Có 1 kết quả:

lệ binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính lo việc hầu hạ trong phủ quan. Ta cũng gọi là Lính Lệ. Truyện Trê Cóc có câu: » Lệ binh vâng trát thôi đòi, Bộ hành mới kéo về nơi thanh trì «.