Có 1 kết quả:

bá tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đích làm bằng da, dùng để tập nhắm bắn.