Có 1 kết quả:

ban hành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tuyên bố để thi hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho để làm theo, ý nói đem luật pháp cho dân chúng làm theo.

Bình luận 0