Có 1 kết quả:

đầu tử tiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền thuế đánh thêm vào khoản thuế chính.