Có 1 kết quả:

tần phiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm rộn nhiều lần.

Một số bài thơ có sử dụng