Có 1 kết quả:

đồi bại

1/1

đồi bại

giản thể

Từ điển phổ thông

thối nát, đổ vỡ