Có 1 kết quả:

dư tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các con trai thứ, coi như con thừa ra, vì chỉ cần người trưởng nam nối dòng tông đường, thờ cúng tổ tiên là đủ.

Một số bài thơ có sử dụng