Có 1 kết quả:

hương thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ thờ Phật.