Có 1 kết quả:

phụ mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan đời Hán, tức Phụ mã Đô uý, trông coi việc xe cộ của vua và triều đình — Từ các đời Nguỵ, Tấn về sau, người đàn ông khi trở thành chồng của công chúa ( rể của vua ), đều được phong chức Phụ mã Đô uý này. Do đó, Phụ mã chỉ chàng rễ của vua. Ta vẫn đọc trại Phò mã.

Một số bài thơ có sử dụng