Có 1 kết quả:

đà tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lưng gù.