Có 1 kết quả:

cốt tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phần chính yếu.
2. Yếu điểm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần chính yếu.