Có 1 kết quả:

đầu tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một dụng cụ đánh bạc, tức cái hột bằng xương, hình lập phương sáu mặt, đánh dấu từ một chấm tới sáu chấm, còn gọi là con súc sắc.

Một số bài thơ có sử dụng