Có 1 kết quả:

quỷ tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thằng quỷ, tiếng dùng để chửi mắng.