Có 1 kết quả:

quỷ cốc tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một học giả, một nhà hùng biện, một nhà chính trị lừng danh thời Xuân Thu, thầy học của hai nhà du thuyết là Tô Tài và Trương Nghi. Đời sau thường nhận làm Quỷ Cốc Tử là tổ sư của nghề bối toán.

Một số bài thơ có sử dụng