Có 1 kết quả:

ảm nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đen, tối. ◇Lang Anh 郎瑛: “Viên hoại môn khải, thành trung ảm nhiên vô đăng hỏa” 垣壞門啟, 城中黯然無燈火 (Thất tu loại cảo 七修類稿, Quốc sự 國事, Anh Tông phục vị thực lục 英宗復位實錄).
2. Suy tàn, không có sinh khí. ◇Lưu Sư Bồi 劉師培: “Kim Nguyên trạch hạ, văn tảo ảm nhiên” 金元宅夏, 文藻黯然 (Nam bắc văn học bất đồng luận 南北文學不同論).
3. Buồn rầu, ủ rũ. ◇Liễu Tông Nguyên 柳宗元: “Linh lạc tàn hồn bội ảm nhiên, Song thùy biệt lệ Việt giang biên” 零落殘魂倍黯然, 雙垂別淚越江邊 (Biệt xá đệ tông nhất 別舍弟宗一).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tối tăm — Cũng chỉ ý buồn rầu.

Một số bài thơ có sử dụng