Có 1 kết quả:

long hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ lễ tắm Phật, tổ chức ngày mồng 3 tháng 4 âm lịch hàng năm.