Có 1 kết quả:

quy tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời mắng ( » Con nhà đĩ « ).