Có 1 kết quả:

shǔ xiàng

1/1

shǔ xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

colloquial term for 生肖[sheng1 xiao4] the animals associated with the years of a 12-year cycle

Một số bài thơ có sử dụng