Có 1 kết quả:

guī miù fǎ

1/1

guī miù fǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reductio ad absurdum
(2) arguing by contradiction
(3) also called 反證法|反证法