Có 1 kết quả:

róu qíng xiá gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gentle feelings and chivalrous disposition (idiom)