Có 1 kết quả:

huáng guān shàng de míng zhū

1/1

Từ điển Trung-Anh

the brightest jewel in the crown