Có 1 kết quả:

bà chù bǎi jiā , dú zūn rú shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Dismiss the hundred schools, revere only the Confucian (idiom)
(2) sole dominant ideology