Có 1 kết quả:

xū nǐ

1/1

xū nǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to imagine
(2) to make up
(3) fictitious
(4) theoretical
(5) hypothetical
(6) (computing) to emulate
(7) virtual