Có 1 kết quả:

líng qián

1/1

líng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) change (of money)
(2) small change
(3) pocket money

Một số bài thơ có sử dụng