Có 2 kết quả:

愿 nguyện願 nguyện

1/2

nguyện [nguyền]

U+613F, tổng 14 nét, bộ tâm 心 (+10 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

y nguyện

Tự hình 2

Dị thể 5

nguyện [nguyền]

U+9858, tổng 19 nét, bộ hiệt 頁 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

ước nguyện

Tự hình 4

Dị thể 8

Chữ gần giống 2