Có 5 kết quả:

𨁡 noi𨁧 noi𫏙 noi𬧇 noi𬧗 noi

1/5

noi [nối]

U+28061, tổng 14 nét, bộ túc 足 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

noi theo

noi

U+28067, tổng 14 nét, bộ túc 足 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

noi theo

noi

U+2B3D9, tổng 17 nét, bộ túc 足 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

noi theo

noi

U+2C9C7, tổng 17 nét, bộ túc 足 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

noi theo

noi

U+2C9D7, tổng 20 nét, bộ túc 足 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

noi theo