Có 2 kết quả:

片 phiện𬌖 phiện

1/2

phiện [phiến]

U+7247, tổng 4 nét, bộ phiến 片 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Hồ Lê

thuốc phiện

Tự hình 4

Dị thể 2

phiện

U+2C316, tổng 20 nét, bộ thảo 艸 + 18 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thuốc phiện