Có 4 kết quả:

信 tin𠒷 tin𪝮 tin𬦿 tin

1/4

tin [tín]

U+4FE1, tổng 9 nét, bộ nhân 人 + 7 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

tin tức

Tự hình 4

Dị thể 6

tin

U+204B7, tổng 15 nét, bộ nhân 儿 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tin tức

Tự hình 1

tin

U+2A76E, tổng 15 nét, bộ nhân 人 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lòng tin

tin

U+2C9BF, tổng 16 nét, bộ túc 足 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tin (chân)