Có 1 kết quả:

𧓮 vich

1/1

vich [vích]

U+274EE, tổng 20 nét, bộ trùng 虫 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

vich (con vích: rùa biển)