Có 2 kết quả:

小儿 xiǎor小兒 xiǎor

1/2

xiǎor [xiǎo ér]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) early childhood
(2) baby boy

Một số bài thơ có sử dụng