Tìm chữ theo âm Quảng Đông: tuk1

7 nét

禿

12 nét

14 nét

15 nét

18 nét