Có 1 kết quả:

hoàng thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trời. Ông trời.