Có 2 kết quả:

oa giácqua giác

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sừng ( râu ) con sên — Cũng chỉ sự nhỏ mọn, không đáng kể.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái râu, trông như cái sừng của con sên — Chỉ sự nhỏ bé. Td: Qua giác khí cục ( lòng dạ hẹp hòi ).