Có 1 kết quả:

chư tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung các bậc học giả, có viết sách để truyền bá học thuyết của mình. Như “Trang Tử”, “Liệt Tử”, “Tuân Tử”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các bậc học giả, có viết sách để truyền bá học thuyết của mình.

Một số bài thơ có sử dụng