Có 2 kết quả:

助 chợ𢄂 chợ

1/2

chợ [chữa, rợ, trợ, đợ]

U+52A9, tổng 7 nét, bộ lực 力 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

phiên chợ, chợ trời

Tự hình 4

Dị thể 4

chợ

U+22102, tổng 12 nét, bộ cân 巾 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phiên chợ, chợ trời