Có 1 kết quả:

椸 gi

1/1

gi

U+6938, tổng 13 nét, bộ mộc 木 + 9 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

ghi (cái mắc áo)

Tự hình 2

Dị thể 8