Có 1 kết quả:

𣼺 mem

1/1

mem [mèm]

U+23F3A, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

ướt mem