Có 4 kết quả:

𣉵 rua𣌌 rua𪱎 rua𬁚 rua

1/4

rua

U+23275, tổng 14 nét, bộ nhật 日 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sao rua

rua

U+2330C, tổng 21 nét, bộ nhật 日 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sao rua

rua

U+2AC4E, tổng 18 nét, bộ nhật 日 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sao rua

rua

U+2C05A, tổng 17 nét, bộ nhật 日 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sao rua