Có 2 kết quả:

醝 say𫑹 say

1/2

say

U+919D, tổng 16 nét, bộ dậu 酉 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

say sưa, say rượu

Tự hình 1

Dị thể 4

say

U+2B479, tổng 15 nét, bộ dậu 酉 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

say sưa, say rượu