Có 1 kết quả:

穿 xoen

1/1

xoen [xuyên]

U+7A7F, tổng 9 nét, bộ huyệt 穴 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Hồ Lê

nói xoen xoét

Tự hình 4

Dị thể 5