Có 1 kết quả:

薝 zhán

1/1

zhán [dǎn]

U+859D, tổng 16 nét, bộ cǎo 艸 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: đảm bặc 薝蔔)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Đảm bặc” 薝蔔 trong kinh Phật có nói đến hoa này, màu vàng, thơm nồng, thân cao lớn. § Còn đọc là “chiêm”.

Tự hình 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng