Có 1 kết quả:

mạnh tử

1/1

mạnh tử

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thầy Mạnh Tử

Từ điển trích dẫn

1. Tức là “Mạnh Kha” 孟軻, bậc đại hiền đức đời Chiến quốc.
2. “Mạnh Tử” 孟子 cũng là tên bộ sách gồm bảy thiên do Mạnh Kha soạn ra được liệt vào “Tứ thư” 四書, là sách căn bản của Nho học. § Ba sách kia là: “Đại Học” 大學, “Trung Dung” 中庸, “Luận Ngữ” 論語.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thầy họ Mạnh, tức là Mạnh Kha, bậc đại hiền đức đời Chiến quốc, sinh 372, mất 289 trước TL, được xưng là bậc Á thánh, sau Khổng tử — Tên bộ sách gồm bảy thiên do Mạnh Kha làm ra được liệt vào tứ thư, là sách căn bản của nho học.

Một số bài thơ có sử dụng