Có 1 kết quả:

vu

1/1

vu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồng cốt, cầu cúng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đồng cốt, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người. ◎Như: “nữ vu” 女巫 bà đồng cốt.
2. (Danh) Họ “Vu”.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðồng cốt, kẻ cầu cúng cho người gọi là vu.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bà đồng, bà bóng, ông đồng, đồng cốt, đồng bóng, phù thuỷ, thầy pháp;
② [Wu] (Họ) Vu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà đồng. Bà bóng.

Từ ghép 4