Có 1 kết quả:

hí tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hí đầu 戲頭.