Có 2 kết quả:

canh hànhcanh hạnh

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đàn bà lấy chồng khác. Cũng như Tái giá.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

Từ điển trích dẫn

1. Đàn bà lấy chồng khác. § Cũng như “cải giá” 改嫁.

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0