Có 1 kết quả:

phụ tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây cao ba bốn thước ta, thân có bốn góc, lá như hình bàn tay, mùa thu ra hoa, giống như giép nhà sư, tục gọi là “tăng hài cúc” 僧鞋菊. Lá có độc, rễ nhiều, tính nóng, vị cay, dùng làm thuốc.