Có 1 kết quả:

印 in

1/1

in [ấn, ắng]

U+5370, tổng 5 nét, bộ tiết 卩 (+3 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Hồ Lê

in sách; nhớ như in

Tự hình 5

Dị thể 3