Có 1 kết quả:

蕤 nhuy

1/1

nhuy

U+8564, tổng 15 nét, bộ thảo 艸 (+12 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhuỵ hoa

Tự hình 2

Dị thể 4