Có 2 kết quả:

煴 un熅 un

1/2

un

U+7174, tổng 13 nét, bộ hoả 火 (+9 nét)
giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

un khói

Tự hình 1

Dị thể 1

un [ùn]

U+7185, tổng 14 nét, bộ hoả 火 (+10 nét)
phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

un khói

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2